Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan perustamishankkeen eteneminen

2015

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaan Kaakkois-Suomeen tulee perustaa lääkärihelikopteritukikohta. Se parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta ensihoitopalveluihin.Eduskunnan oikeusasiamies on ensihoidon yhdenvertaista järjestämistä koskevassa päätöksessään todennut, että olemassa olevalla lääkärihelikopterijärjestelmällä ei kyetä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan suurimmat kipupisteet ovat Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. 

2018

Huhtikuu 2018

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 11.4.2018 kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan perustamisesta, perustuen eduskunnan oikeusasiamiehen päätökseen. 

Tuolloin tarkoituksena myös oli, että lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisvastuu keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle osana sote-uudistusta.

Arvio käytännön jatkosuunnittelusta ja tukikohtien sijoituspaikkakunnista linjattiin tehtäväksi sosiaali- ja terveysministeriöön asetettavassa ensihoidon ilmailupalveluiden strategista kehittämistä selvittävässä työryhmässä.

Elokuu 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti 22.8.2018 arvionsa kahden uuden lisätukikohdan sijaintipaikkakunnista. 

Työryhmä vertaili erityisesti Vaasaa ja Seinäjokea sekä Lappeenrantaa ja Uttia väestön tavoitettavuuden ja hälytystehtävien tavoittamisen sekä ilmailu- ja ensihoitotoiminnan kannalta. Kokonaisuutena arvioiden Seinäjoki ja Lappeenranta olivat työryhmän näkemyksen mukaan Vaasaa ja Uttia parempia vaihtoehtoja. 

Esitys oli osa ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä. Tavoitteena oli, että palvelun kattavuus olisi nykyistä suurempi ja ensihoitoa olisi saatavissa yhdenvertaisemmin koko maassa.

Syyskuu 2018

Reformiministerityöryhmä linjasi 20.9.2018 kokouksessaan muun ohella, että hallitus jatkovalmistelee yksityiskohtaisen sijaintipaikkaselvityksen Lappeenrannan ja Kouvolan välillä. 

Perustelumuistio: https://vnk.fi/documents/10616/7477009/Reformiministeriryhmän+perustelumuistio-1218/

Joulukuu 2018

Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi 20.12.2018, että lääkärihelikopterien uudet tukikohdat perustettaisiin uuden rahoituksen turvin Seinäjoelle ja Kouvolaan. Linjauksen mukaan valtio luovuttaisi FinnHEMS Oy:n tukikohta- ja muihin menoihin noin 27 miljoonan euron osakevarallisuuden. 

Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelisi samalla yhtiön omistuksen keskittämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja sopisi valtion päätösvallasta rahoittajana yhtiön tukikohtien sijaintia ja investointia koskevissa asioissa.

Valtioneuvoston tiedote: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/valtio-rahoittaa-toimintaa-27-miljoonalla-eurolla-uudet-tukikohdat-seinajoelle-ja-kouvolaan

2019

Helmikuu 2019

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa 21.2.2019, että valtio luovuttaa FinnHEMSin tukikohtamenoihin noin 18 miljoonan euron osakevarallisuuden. Määrä on pienempi kuin aiemmin linjattu, koska omistusjärjestelyt eivät muutu.

Lisärahan turvin voidaan peruskorjata kaksi olemassa olevaa lääkärihelikopterien tukikohtaa (Tampere ja Oulu) sekä rakentaa kaksi uutta tukikohtaa eduskunnan oikeusasiamiehen edellyttämällä tavalla Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen. Reformiministerityöryhmä on linjannut jo aiemmin paikkakunniksi Kouvolan ja Seinäjoen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: https://stm.fi/-/10616/valtio-rahoittaa-laakarihelikopteritukikohtien-rakentamista-ja-korjausta-18-miljoonalla-eurolla

Maaliskuu 2019

Oikeusasiamiehelle tehtiin yhteensä 21 kantelua lääkärihelikopterin uuden tukikohdan sijainnista Kaakkois-Suomessa. Kanteluissa arvosteltiin reformiministerityöryhmän ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan 20.12.2018 tekemää linjausta sijoittaa Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteri Kouvolan Uttiin. 

Kantelut eivät johtaneet toimenpiteisiin oikeusasiamiehen puolelta, sillä oikeusasiamies katsoi 20.3.2019 asian olevan edelleen vireillä, sillä siitä puuttui yliopistollisen sairaanhoitopiirin sijoituspaikkapäätös ja toisaalta 13.3.2019 eduskunnan hyväksymässä lisätalousarviossa on linjattu valtion rahoituksen edellytyksenä olevat tukikohtien sijaintipaikat.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6727/2018

Maalis–elokuu 2019

Sipilän hallituksen ero aiheutti pattitilanteen uusien tukikohtien perustamisessa.

Osakevarallisuuden siirtoon ehdittiin hakea eduskunnan suostumus, mutta varallisuuden siirron viimeistely jäi kuitenkin tekemättä Sipilän hallituksen eron takia. Ennen kesää syntynyt uusi Rinteen hallitus ei puolestaan ehtinyt käsitellä asiaa pitkiin aikoihin.

Lääkärihelikoptereiden uusia tukikohtia ei voida alkaa suunnitella ja rakentaa ennen kuin viimeinen päätös rahoituksesta on saatu ja tukikohdan paikka osoitettu. FinnHEMS on tehnyt valmistelutöitä ja käynyt keskusteluja tukikohdan perustamiseksi Uttiin.

Syyskuu 2019

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 10.9.2019, että valtio alkaa neuvotella viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämisestä valtion omistukseen. 

Valtioneuvoston tiedote: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/talouspoliittinen-ministerivaliokunta-kasitteli-raideliikenneinvestointeja-laakarihelikopteritoimintaa-ja-vienninrahoitusvaltuuksia

Joulukuu 2019

Asiantuntija Jyri Liljan tekemä selvitys lääkärihelikopteritoiminnasta ensihoidossa valmistui 17.12.2019. Selvityshenkilö yhtyi sosiaali- ja terveysministeriön asettaman asiantuntijatyöryhmän kannanottoon siitä, että Lappeenranta on kokonaisuus arvioiden lääkärihelikopterin sijoittamispaikkakunnaksi Uttia parempi vaihtoehto.

2020

Maaliskuu 2020

Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS siirtyi valtion omistukseen 13.3.2020. Uuden valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lokakuu 2020

Valtioneuvosto päätti pääomittaa FinnHEMSiä 18,5 miljoonalla eurolla yleisistunnossaan 15.10.2020. Muutoksista on linjattu aiemmin valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Valtioneuvoston tiedote: https://vnk.fi/-/valtio-paaomittaa-finnhems-oy-ta-18-5-miljoonalla-eurolla

Lokakuu 2020

Valtio luovutti helmikuussa 2019 linjatun noin 18 miljoonan euron osakevarallisuuden FinnHEMSille 27.10.2020. Pääomalla FinnHEMSin on määrä rahoittaa linjattujen muutosten mukaisia investointejaan, kuten kahden uuden tukikohdan rakentamista sekä kahden väliaikaisen tukikohdan peruskorjausta.

Kahden uuden tukikohdan valmistelutyö pääsi jälleen uuteen vauhtiin syksyllä 2020.

2021

Seinäjoen tukikohdan perustamistyöt etenevät suunnitellusti, mutta Kouvolan tukikohdan valmistelutyössä on kohdattu enemmän haasteita lääkärihelikopteritoiminnan yhteensovittamisessa Utin lentoaseman muiden toimijoiden kanssa. 

Erityisesti Utin vilkas harrastelaskuvarjohyppytoiminta on lisännyt haastetta löytää sopiva paikka siten, että ilmailun turvallisuusriskit ja mahdollinen lähtöviive saadaan ratkaistua hyväksyttävällä tavalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ratkaisua siihen, miten lääkärihelikopteritukikohta saadaan sijoitettua Uttiin. FinnHEMS on selvittänyt ministeriölle, mitä Utin olosuhteisiin liittyy ja millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Ministeriö arvioi, onko Utin olosuhteisiin liittyvät asiat riittävällä tasolla ratkaistu ja miten asian tulisi edetä.