Lääkärihelikopteritoiminnan vuosi 2022 

Vuonna 2022 FinnHEMSin yksiköt saivat 11 604 hälytystä. Kokonaisuudessaan hälytysten määrä väheni vuoteen 2021 verrattuna noin kolme prosenttia.  

Yksiköt kohtasivat vuoden 2022 aikana reilut 3 600 hätätilapotilasta, mikä on edellisvuosien tasolla. Toiminnan nopean luonteen vuoksi HEMS-yksiköitä hälytetään tehtäville etupainotteisesti, mikä samalla johtaa suureen peruuntuvien tehtävien määrään. Pitkäjänteinen kehitystyö hälyttämisen kohdentamisessa näyttää hiljalleen purevan, sillä peruttujen, HEMS-yksikön kannalta turhien hälytysten määrää on saatu edelleen pudotettua. Kohdattujen potilaiden osuus oli 31 prosenttia kaikista hälytyksistä, kun se vuonna 2019 oli painuneena 25 prosentin tasolle.  

Hälyttämisen kehitystyötä yhdessä hälytyskeskusten ja hyvinvointialueiden kanssa jatketaan edelleen: vuoden 2022 aikana kaikki HEMS-yksiköt ovat siirtyneet ns. vastemalliin.  

Hälytysten syyt ovat ennallaan 

Tavallisimmissa lääkäri- tai lääkintähelikopterin hälyttämiseen johtavissa syissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yleisimmin yksiköitä hälytetään elottomien ja tieliikenneonnettomuuksissa vammautuneiden potilaiden luo. Elottomien potilaiden ja elvytystehtävien osuus oli 33 prosenttia kaikista hälytyksistä. Vuonna 2021 toteutettu häly- tysmuutos tajuttomuus- ja myrkytystilanteissa näyttää vaikut- tavan edelleen, sillä lääkäriyksikön hälyttäminen näille tehtä- ville on edelleen vähentynyt. Hälytysmuutoksella haluttiin kohdentaa lääkärihelikoptereiden toimintaa paremmin niihin potilaisiin, joiden tarve HEMS-yksikölle on suurempi.

Joka kymmenes potilas helikopterilla hoitoon

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit kuljettivat kaikkiaan 369 potilasta jatkohoitoon. Kuljetettujen potilaiden määrä, noin 10 % kohdatuista potilaista, on edellisvuosien tasolla.

Lääkäri- ja lääkintähelikopterin ensisijainen tehtävä on viedä tehohoitotasoinen hoito potilaan luo. Potilaan jatkokuljettaminen maateitse on edelleen tyypillisin toimintamuoto, mutta mikäli potilas hyötyy kuljetuksesta ilmateitse, hänet kuljetetaan helikopterilla. Helikopterikuljetusten kasvua on ennakoitu jo pitkään. Edelleen arvioiden mukaan kuljetusten määrä olisi nousussa tulevina vuosina erikoissairaanhoidon keskittyessä ja muun muassa aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) hoidon kehittyessä.

Vuonna 2022 kaikista kuljetetuista potilaista 27 prosenttia oli aivoverenkiertohäiriöpotilaita.

Eniten potilaita kuljettaa Rovaniemen tukikohdan lääkintä- helikopteri, joka kuljetti 104 potilasta eli 27 prosenttia kaikista kohtaamistaan potilaista vuonna 2022. Se vastaa useampaa kuin joka neljännestä kaikista FinnHEMSin kuljettamista potilaista.

Mikäli potilaan tila edellyttää, lääkäri- tai lääkintähelikopteri- yksikön ensihoitolääkäri tai ensihoitaja lähtee mukaan potilaan kuljetukseen ambulanssilla. Näiden jatkohoitoon saatettujen potilaiden määrät ovat pysyneet ennallaan. Vuonna 2022 sairaalaan saatettiin 1953 potilasta.

 Katkokset laskivat päivystysvalmiutta

Lentotunnit olivat edellisvuosien tasolla: hälytyslentoa lennettiin 2 108 tuntia.

Lentotoiminnan päivystysvalmius laski 95,5 prosenttiin, edellisvuoden 99,6 prosentista. Valmius laski erityisesti pohjoisen toiminta-alueen eli Oulun, Rovaniemen ja Kuopion tukikohdissa, joissa valmiutta laskivat alkuvuonna toteutetun liikkeenluovutuksen toimeenpanosta, lentäjäresurssien vajeesta sekä lentäjien koulutustoiminnasta johtuvat useat lyhytkestoiset lentotoiminnan katkokset.

Pimeälentokoulutusten viivästymisen vuoksi alentunutta valmiutta korjattiin tiivistämällä yhteistyötä Rajavartioston Vartiolentolaivueen kanssa Lapin alueella.

Vajaat 20 000 konsultaatiopuhelua

FinnHEMSin tukikohtien lääkärit vastaavat vuosittain noin 20 000 ensihoitajien yhteydenottoon. Konsultaatiopuheluissa ensihoitajat saavat erikoislääkäriltä apua potilaan hoitoon ja jatkotoimenpiteisiin, kuten siihen, mihin sairaalaan potilas tulisi kuljettaa hoitoon.

Top 5 hälytyssyytä  

1. Eloton/elvytys 
2. Tieliikenneonnettomuus 
3. Tajuttomuus 
4.  Kaatuminen 
5. Aivoverenkiertohäiriö