Matalalentoverkostoa koskeva selvitys on julkaistu – asteittaista käyttöönottoa suositellaan

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman matalalentoverkoston toteuttamisen selvitystyöryhmä on kartoittanut matalalentoverkoston perustamisen edellytyksiä Suomeen ja sitä, mitä vaikutuksia perustamisella olisi. Työryhmän selvityksen perusteella Suomeen suositellaan perustettavaksi ensivaiheessa viranomaiskäyttöistä, asteittain laajenevaa matalalentoverkostoa. 

Selvityksessä tarkasteltiin matalalentoverkoston soveltuvuutta sekä nykyiseen että tulevaisuuden toimintaympäristöön, verkoston eri toteuttamisvaihtoehtoja, verkoston aiheuttamia muutostarpeita säädösympäristöön sekä sen kustannusvaikutuksia. FinnHEMS ja FinnHEMS Lentopalvelut ovat olleet mukana selvitystyöryhmässä.

Matalalentoverkostossa on kyse satelliittipaikannukseen perustuvasta reittiverkostosta sekä mittarilähestymismenetelmistä, jotka mahdollistaisivat tehokkaan lentotoiminnan myös näkösääolosuhteita huonommissa sääolosuhteissa. Matalalentoverkosto koostuisi kahdesta toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta; reittiverkostosta koko valtakunnan alueella sekä lähestymismenetelmistä valituille lentopaikoille.

Matalalentoverkoston tarkoituksena on helpottaa mittarilentämistä ja sen uskotaan olevan yksi ratkaisu lentotoiminnan tehostamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriössä selvitetään matalalentoverkoston rahoitusvaihtoehtoja ennen mahdollista päätöstä verkoston perustamisesta. Alailmatilaan odotetaan kohdistuvan tulevina vuosina useita muutoksia ja matalalentoverkosto toteutuessaan olisi näistä yksi keskeisiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote selvityksestä: https://www.lvm.fi/-/matalalentoverkoston-toteuttamisvaihtoehtoja-koskeva-selvitys-julkaistu-asteittaista-kayttoonottoa-suositellaan-1511630

Matalalentoverkosto. Selvitys toteuttamisvaihtoehdoista. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:26 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163453