Miksi lääkärihelikoptereita tarvitaan? 

  • HEMS-yksiköissä on ainutlaatuista ensihoidon osaamista ja erityismenetelmät käytössään. Hätätilapotilaan hoitoon harjaantunut, kokenut erikoistiimi aloittaa hoidon jo heti tapahtumapaikalla.
  • Ripeällä hoidon aloittamisella on merkittävä vaikutus potilaan selviämiseen, toipumiseen ja kuntoutusajan pituuteen.
  • Turvataan hoitoon pääsyn nopeus: tarvittaessa potilas myös kuljetetaan sairaalaan helikopterilla. Potilaiskuljetusten osuuden suomalaisessa HEMS- toiminnassa on ennakoitu kasvavan.
  • Osaamista jaetaan koko ensihoidon kentälle: tukikohtien erikoislääkäreillä on merkittävä rooli ensihoidon konsultaatioissa.
  • Suunnannäyttäjänä koko ensihoidolle: uusia hoitomuotoja ja osaamista.
  • Eduskunnan oikeusasiamiehen edellyttämä tasa- arvoinen ensihoito kaikille suomalaisille – myös harvaan asutuilla ja vaikeakulkuisilla alueilla

Erityisosaaminen viedään potilaan luokse

Lääkärihelikopteritiimi on erikoistunut hoitamaan vaikeasti vammautuneita ja sairastuneita potilaita. Yksiköt liikkuvat laajalla maantieteellisellä alueella ja siksi niillä on vahvaa kokemusta näistä potilasryhmistä. Helikopterilla erityisosaaminen voidaan viedä paikan päälle ja pitkienkin matkojen päähän yliopistosairaaloista. Yksiköillä on lisäksi välineistöä, joka mahdollistaa edistyneempien menetelmien käytön kentällä.

Suomessa pääosa ensihoidon potilaista on tavoitettavissa lääkärihelikopterilla 30 minuutin kuluessa hälytyksestä.

Säästetään aikaa ja henkiä

Hälytyksistä noin puolet hoidetaan helikopterilla. Päätökseen helikopterin käytöstä vaikuttavat monet seikat, yksi niistä on avun saaminen nopeasti paikalle. Lääkärihelikopterin etu on se, että sillä potilas pystytään myös kuljettamaan nopeammin sairaalassa tehtävään aikakriittiseen toimenpiteeseen. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi vaikeat vammautumiset, joista toipumista ja selviytymistä edistävät mahdollisimman pienet viiveet toimenpiteeseen pääsyssä. Myös aivohalvauspotilaiden suonitukoksen avaamisella on kiire ja toimenpiteeseen pääsyn nopeudella on vahva yhteys potilaan toimintakykyyn jatkossa

Potilas voidaan kuljettaa suoraan lopulliseen hoitopaikkaan

Helikoptereilla pystytään kuljettamaan vaikeasti vammautuneet potilaat suoraan keskitettyyn erikoissairaanhoidon palvelukeskukseen sen sijaan, että potilas vietäisiin ensin lähimpään sairaanhoidon päivystykseen. Tämän on osoitettu vähentävän kuolleisuutta.

Helikopteri pääsee vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin

Lääkärihelikopteri pääsee potilaan luokse nopeasti myös paikkoihin, joihin autolla saapuminen kestäisi kohtuuttoman pitkään: saariin, erämaaolosuhteisiin ja muihin vaikeakulkuisiin maastoihin.

Taataan ensihoidon laatu – laadukas ensihoito säästää yhteiskunnan kustannuksia

Koska lääkärihelikopteritiimeille on keskitetty vaikeimmin vammautuneiden potilaiden ensihoito, heidän osaamisensa on muista ensihoitoyksiköistä poikkeavaa. Näillä tiimeillä on hätätilapotilaiden hoitoon rutiinia ja osaamista, joka saavutetaan vain, kun palvellaan tarpeeksi laajaa väestöpohjaa, kuten lääkärihelikoptereissa tehdään.

Neuvoja ja tukea kentälle

Suomalaisen lääkärihelikopteritoiminnan erityispiirre on se, että helikopteriyksikössä päivystävän ensihoitolääkärin työstä merkittävä osa muodostuu puhelinkonsultaatioista ja -neuvonnasta. Vuosittain tukikohtien lääkärit konsultoivat ensihoitajia noin 20 000 puhelussa.

Suomalaisten HEMS-potilaiden kolme pääryhmää ja lisäksi suuri joukko hyvin monenlaisia tehtäviä.

Kansainvälisesti tunnustettua toimintaa

Suomen HEMS-toiminta on kansainvälisesti vertailtaessa monessa suhteessa huippua.

Lääkärihelikoptereissa työskentelevät lääkärit ovat pääosin anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä. Heillä on useiden vuosien kokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoitotyöstä. Vastaava malli on käytössä Pohjoismaissa, mutta muualla maailmassa erikoistumisalat ovat kirjavampia.

Suomen sääolosuhteet, talvi ja pimeys, tuovat haastetta ilmailuun ja niihin liittyen helikoptereiden varustukseen ja lentävän henkilöstön koulutukseen liittyen. Lentävän henkilöstön ammattitaito on ensiluokkaista. Sitoutuneisuus ja ammattiylpeys kehittävät suomalaista HEMSiä yhä paremmaksi. Tinkimätön turvallisuusasenne ulottuu kaikkialle toimintaan.

Suomalaisten HEMS-potilaiden kolme pääryhmää ja lisäksi suuri joukko hyvin monenlaisia tehtäviä

Lähde: FHDB-tietokannan Mission Medical Reason -kirjaukset vuodelta 2022
*Potilaskirjo suomalaisessa HEMSissä on suuri. Lääkäri- ja lääkintä-helikopteritoiminnan arkeen kuuluvat muun muassa sairaalan ulkopuoliset synnytykset, hypotermia, henkeä uhkaavat rytmihäiriöt, ruuansulatuskanavan äkillinen verenvuoto ja päihteiden aiheuttamat myrkytykset. Yhteistä kaikille on suuri riski peruselintoimintojen häiriintymiseen ja niiden välittömän tukihoidon tarve.