Tavoitteellinen vastuullisuustyö lähti käyntiin

Valtionyhtiönä Finnhemsille hyvä yrityskansalaisuus on koko toiminnan perusta ja tiivis osa arkea. Se koostuu oman toiminnan vastuullisuudesta sekä toiminnan positiivisesta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta.

FinnHEMS aloitti suunnitelmallisen vastuullisuusjohtamisen vuonna 2022.

Yhtiön hallitus on asettanut vuodelle 2023 vastuullisuustavoitteet, jotka kattavat eri vastuullisuusalueita ESG (Environmental, Social, Governance) -viitekehyksessä. Yhtiön perustehtävä ja toiminnan arvot tukevat useiden vastuullisuustavoitteiden saavuttamista jo sellaisenaan.

Tavoitteiden asetannassa on painotettu mitattavia tavoitteita ja työn alkuun saamista.

Vastuullisuusohjelmaa toteutetaan FinnHEMSille myönnetyn vuosittaisen valtionavun puitteissa. Vastuullisen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seurataan ennalta määriteltyjen mittarien ja viitearvojen avulla. Lisäksi vastuullisuustyötä ohjaa ja tukee FinnHEMSin johdon palkitsemisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 2022.

YMPÄRISTÖVASTUU : Toimintaa ympäristöstä huolehtien

FinnHEMS on sitoutunut ilmastovaikutusten vähentämiseen. Lääkärihelikopteri- toiminnassa käytettävä kalusto kuluttaa merkittävästi polttoainetta hälytystehtävien ja olosuhteiden luonteesta johtuen. FinnHEMSin hiilijalanjäljessä suurimmat päästöerät syntyvät helikopterien ja hälytysajoneuvojen polttoainepäästöistä.

Kohti uusiutuvia polttoaineita

FinnHEMSin käytössä on yhdeksän helikopteria, joilla lennettiin kaikkiaan 2 376 tuntia vuonna 2022. Sekä EC135- että H145- helikopterit käyttävät polttoaineena JET A-1 -lentokerosiiniä.

FinnHEMS pyrkii asteittain siirtymään uusiutuviin polttoaineisiin. Vuoden 2023 tavoitteena on, että 5 % helikoptereiden käyttämästä polttoaineesta on uusiutuvista raaka-aineista tuotettua lentokerosiiniä. Toiminnan taloudelliset resurssit hidastavat siirtymää: biokomponentin sisältävän polttoaineen hinta on noin kolminkertainen tavalliseen verrattuna.

Yhtiön tulevassa helikopterikaluston hankinnassa pyritään tarkoin huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet.

Tukikohtien hälytysajoneuvoilla ajettiin yhteensä noin 154 000 kilometriä vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 tavoitteena on, että 50 % lääkäriautojen dieselpolttoaineesta koostuu uusiutuvasta dieselpolttoaineesta vuoden viimeiseltä neljännekseltä alkaen.

Kohti uusiutuvaa sähköä ja energiaa

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja energiankulutus muodostavat huomattavan osuuden hiilijalanjäljestä. Lähtötietojen puutteen vuoksi rakennuttamisen aiheuttamia epäsuoria päästöjä ei ole voitu huomioida FinnHEMSin hiilijalanjälkeä laskettaessa.

Kiinteät toimitilat painottuvat seitsemään tukikohtaan, joista Seinäjoen tukikohta rakennutettiin suurelta osin vuoden 2022 aikana. Useimpien tukikohtarakennusten lämmitysmuotona on maalämpö.

Rakentaminen jatkuu myös tulevina vuosina Oulun
ja Kouvolan tukikohtahankkeissa. FinnHEMS velvoittaa urakoitsijoita vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Urakoitsijoiden tulee omassa työssään minimoida haitalliset ympäristövaikutukset.

Tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja siirtyä kokonaan uusiutuvaan sähköenergiaan. Kaikissa toimitiloissa pyritään edistämään jätteiden kierrätystä.

SOSIAALINEN VASTUU : Parempaa potilaille, yhteiskunnalle ja henkilöstölle

FinnHEMSin tehtävä on tuottaa valtakunnallisesti korkealaatuista ja turvallista ensihoidon ilmailupalvelua. Järjestelmän toimivuuden edellytyksenä on tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän kanssa.

Maantieteellistä kattavuutta ja palvelun saavutettavuutta on edistänyt loppusyksyllä 2022 toimintansa aloittanut Seinäjoen lääkärihelikopteritukikohta.

Henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstö- hallinnon rakenteita parannetaan

Vuoden 2022 päättyessä FinnHEMS-konsernin palveluksessa oli 119 työntekijää. Heistä valtaosa on vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisia työntekijöitä on 1 prosentti ja osa-aikaisia 3 prosenttia konsernin henkilöstöstä. Sairauspoissaolopäiviä henkilötyövuotta kohden oli 6,7.

Sosiaalinen vastuu lukuina

Henkilöstön työehtosopimuksien ja työehtojen yhdenvertaisuuden eteen tehtiin paljon työtä vuoden 2022 aikana. Vuoden aikana solmittiin valtakunnallinen lentoavustajien eli HCM:ien työehtosopimus Tehy ry:n kanssa. Lentäjien yhteisen työehtosopimuksen osalta neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Palkitsemisen ja palkkauksen malleja on sopeutettu ja työntekijöille halutaan taata yhdenvertainen kohtelu.

FinnHEMS edistää yhtenäisen yrityskulttuurin rakentamista ja yhteisten arvojen muodostumista. Vuonna 2022 FinnHEMS järjesti alan yhteiset HEMS- päivät jälleen koronavuosien tauon jälkeen, ja jatkuvan vuoropuhelun mukaisesti yhtiö on lisännyt palaute- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia, joilla pyritään edistämään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sekä tiedonkulkua työnantajan ja henkilöstön välillä.

Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat osa FinnHEMSin vastuullisuustyötä, ja sitä mitataan vuosittaisella henkilöstökyselyllä. Vuonna 2023 tavoitteena on edelleen kasvattaa henkilöstötyytyväisyyttä vähintään arvoon 3,9.

Työtä turvallisen ilmailun hyväksi

Turvallisuus on yksi FinnHEMSin merkittävimmistä vastuullisuusteemoista, joka ulottuu kaikkien organisaatiotasojen läpi. Se kattaa teknisen kaluston ja huollon lisäksi myös henkilöstön ilmailupätevyydet ja osaamisen sekä jatkuvan koulutuksen. Turvallisuutta rakennetaan ja ylläpidetään koko henkilöstön yhteistyönä ja turvallisuuslähtöistä asennetta painotetaan kaikessa toiminnassa.

FinnHEMSin lentotoiminnan turvallisuutta valvoo ja tukee Suomen ilmailuviranomainen Traficom. Yhtiön sisäiset laatu- ja turvallisuusstandardit ovat lakien edellyttämää minimitasoa korkeammat. Vuonna 2022 FinnHEMS kehitti turvallisuusmittareita ja päivitti muutoksenhallinnan prosesseja. Lisäksi yhtiö toteutti turvallisuuskyselyn lääkärihelikopteritoiminnassa mukana oleville. Kyselyn tulosten perusteella päätettiin jatkotoimenpiteistä.

Riskien ja vaaratilanteiden tunnistaminen sekä toimivat riskienhallinnan menetelmät ovat edellytys turvallisuuden ylläpitämiselle ja kehittämiselle.
FinnHEMS toteutti vuonna 2022 yhteensä 31 sisäistä auditointia ja tarkastusta lentotoimintaan. Viranomainen suoritti kaksi auditointia. Näistä kirjatut 108 havaintoa on käsitelty vaatimusten mukaisesti, ja havainnot ovat johtaneet toiminnan parantamiseen.

Turvallisuustietoa on pyritty aktiivisesti lisäämään madaltamalla henkilöstön raportointikynnystä, ja vuoden 2022 aikana turvallisuusraporttien määrä saatiin yli kaksinkertaistettua.

Mitattu riskitaso säilyi hyväksyttävällä vakiintuneella tasolla vuonna 2022, ja riskipisteiden trendi oli laskeva. Tunnistettuja oleellisia uhkia olivat esimerkiksi lisääntyvä miehittämättömien ilma-alusten toiminnan kasvu samassa ilmatilassa HEMS-toiminnan kanssa sekä laskupaikkojen valintaan liittyvät riskit. Riskien minimoimiseksi on tehty aktiivisesti työtä eri sidosryhmien kanssa. Yhtiön helikopteri-kalustoon päätettiin asentaa ilmailun turvallisuutta lisäävät ADS-B-sijaintilähettimet.

Vuoden 2023 tavoitteena on muun muassa edelleen helpottaa turvallisuusraportointia, lyhentää raporttien käsittelyaikoja ja tehostaa sähköistä turvallisuustiedottamista.

Panostus jatkuvaan kouluttautumiseen

Jatkuva koulutus on HEMS-toiminnassa sisäänrakennettua ja sen tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa henkilöstön osaamista, toimintakykyä ja turvallisuutta. Lentävän miehistön koulutusmäärät ylittävät huomattavasti viranomaisvaatimusten edellyttämän tason.

Osaamista ylläpidetään jatkuvasti erityisesti laajoin simulaattorikoulutuksin. Simulaattorikoulutusta järjestettiin yhteensä 1 615 tuntia ja lisäksi helikoptereilla lennettiin koululentoja 155 tuntia.

Vuoden aikana operatiiviselle miehistölle ja tukikohtien ensihoitolääkäreille järjestettiin muun muassa turvallisuuskoulutuksia, HUET-pelastautumiskoulutuksia ja pimeänäkölaitteiden käyttökoulutuksia. Koko miehistölle järjestettiin myös miehistöyhteistyökoulutusta, joka kehittää koko ensihoitotiimin yhteistyön sujuvuutta ja kommunikointia.

Yhteistyötä toimialan ja sidosryhmien kesken

FinnHEMS tekee aktiivista yhteistyötä ja osallistuu toimialavaikuttamiseen kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.

FinnHEMS edellyttää yhteistyökumppaneiltaan toimittajasopimuksiin liitettävien eettisten ohjeiden (Supplier code of conduct) noudattamista. Eettiset ohjeet velvoittavat muun muassa ihmisoikeuksien noudattamista ja ympäristövastuullisuutta. Yksi yhtiön vastuullisuustavoitteista vuodelle 2023 on, että eettiset ohjeet sisältyvät vähintään 70 prosenttiin uusista hankintasopimuksista.

FinnHEMS lopetti polttoainehankinnat ja yhteistyön venäläisen Lukoilin tytäryhtiö Oy Teboil Ab:n kanssa Venäjän hyökkäyssodan käynnistyttyä.

Kuusi perustavaa kestävän kehityksen tavoitetta

FinnHEMSin vastuullisuustyö pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yhtiö on valinnut niistä keskeisimmät: Toimimme vastuullisesti, kehitämme HEMS-yhteisöä ja toimialaa, turvaamme osaltamme yhdenvertaisen palvelun Suomessa sekä pienennämme ympäristöjalanjalkeämme.

Näille kuudelle kestävän kehityksen tavoitteelle on myös määritelty toimenpiteet sekä toimeenpanon ja vaikuttavuuden mittarit.

TALOUDELLINEN JA HALLINNOLLINEN VASTUU : Vastuullista yhteisten varojen käyttöä ja hyvää hallinnointia

FinnHEMS tuottaa palvelunsa valtionavustuksen voimin ja siksi tehokas yhteiskunnan varojen käyttö on olennainen osa yhtiön taloudellista vastuuta.

FinnHEMS noudattaa hyvää hallintotapaa varojen käytössä ja hankinnoissa sekä avoimuutta ja läpi- näkyvyyttä taloudenpidossa.

Vastuullista johtamista ja riskienhallintaa valvoo yhtiön hallitus. Läsnäoloprosentti Finnhemsin hallituksen kokouksissa vuonna 2022 oli 100. Hallinnollisten käytäntöjen avoimuudella ja läpinäkyvyydellä ehkäistään väärinkäytöksiä ja edistetään hyvää hallintotapaa.

FinnHEMS noudattaa valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä ja on sitoutunut sen yritysvastuustrategioihin ja -käytäntöihin. Vastuullisuus on integroitu osaksi palkitsemisjärjestelmää, ja vastuullisuustavoitteiden yhteydessä on määritelty mittarit ja viitearvot tavoitteiden toteutumiselle.

FinnHEMS tuottaa HEMS-tehtävätietokannan palveluita rekisterinpitäjinä toimiville hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle. Tietokanta on kansainvälisesti ainutlaatuinen tietokanta. Se on toiminnan kehittämisen ja tutkimuksen tietolähde. Vuonna 2022 tehtävätietokantaa kehitettiin ja tietokanta pseudonymisoitiin yksilöiviin tietoihin liittyvän tietoturvan varmistamiseksi.

Vuonna 2022 valmisteltiin luottamuksellisen väärinkäyttöepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto. Niin sanottu whistleblowing-kanava otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana.

Hallinnon politiikat ja periaatteet

Valtionyhtiöaseman muutoksen jälkeen vuonna 2021 FinnHEMS päivittänyt ja vahvistanut seuraavat hallinnon politiikat ja periaatteet:

  • Hallituksen työjärjestys • Hallinnointiperiaatteet • Tytäryhtiönhallinnointi • Henkilöstöpolitiikka
  • Laatu-jaturvallisuuspolitiikka • Hankintapolitiikka
  • Hyväksymispolitiikka
  • Tietoturvapolitiikka
  • YritysvastuuperiaatteetjaSupplierCodeof Conduct eli toimittajan eettiset säännöt

Seurantaan on määritelty vastuuhenkilöt ja käytännön toteutumista käsitellään säännöllisesti johtoryhmätasolla.