Tutkijat


FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö toteuttaa erilaisia ensihoidon tutkimus- ja kehitysprojekteja. Yksikössä työskentelee vakituista henkilöstöä sekä vaihteleva määrä määräaikaista projektihenkilöstöä.


Henkilöstö

Aiemmat tutkijat
Oma henkilöstö
Tutkijat

Jelena Oulasvirran tutkimusaiheena on lapsiin ja nuoriin kohdistuvat sairaalan ulkopuoliset ensihoitotehtävät Helsingissä. Oulasvirta on Töölön sairaalassa työskentelevä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän työskenteli FinnHEMS-tutkijana vuonna 2018. Jelena Oulasvirran väitöskirjatutkimuksessa selvitetään lasten kuljettamattajättämispäätösten turvallisuutta, lasten hengitysvaikeuden hoitoa kentällä, lasten sokeritasapainon häiriöiden esiintyvyyttä sekä imeväisten hätätilanteita ensihoidossa.

Jenna Uusitalon tutkimusaiheena oli ensihoito eurooppalaisena ja kansainvälisenä ihmisoikeusnormina. Uusitalo on kansainväliseen ja EU-oikeuteen erikoistunut oikeustieteen maisteri. Hän teki väitöskirjaansa Helsingin Yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan FinnHEMS-tutkijana syksyn 2016 ajan. Väitöskirjan aiheena on ensihoito eurooppalaisena ja kansainvälisenä ihmisoikeusnormina. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ensihoidon hoitokäytäntöjen ja lääketieteellisten tutkimustulosten hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädännön valmistelussa. Julkaisut

Toni Pakkasen tutkimusaiheena on lääkäriyksiköiden vaikuttavuus aivovammapotilailla. Pakkanen on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja päivystävä ensihoitolääkäri Pirkkalan FH30-tukikohdassa. Hän työskenteli FinnHEMS-tutkijana väitöskirjansa parissa vuosina 2015-2016 sekä 2017-2018. Pakkasen väitöskirjatutkimuksessa selvitetään lääkäriyksikön vaikuttavuutta aivovammapotilaan ensihoitoon ja ennusteeseen. Julkaisut

Jari Pirneksen tutkimusaiheena oli jäätävän lentosään vaikutus HEMS-toiminnassa. Pirnes on anestesiologian ja tehohoidon erikoistuva lääkäri. Aiemmin hän on työskennellyt pitkään Lapin lääkintähelikopterissa ensihoitajana. Hän työskenteli FinnHEMS-tutkijana vaihtelevasti vuoden 2016 lopusta vuoden 2018 kevääseen. Jari Pirneksen ja Ilkka Pulkkisen tutkimushanke käsitteli jäätävän lentosään vaikutusta HEMS-toimintaan ja potilaiden ennusteeseen. Julkaisut

Sini Saarisen tutkimusaiheena on pulssittomasta rytmistä elvytetyt potilaat. Saarinen on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän työskenteli FinnHEMS-tutkijana 2017-2018 ja saattoi väitöskirjaprojektinsa loppuun vuoden 2018 aikana. Saarisen väitöskirjatutkimus käsittelee pulssittomasta rytmistä elvytettyjen potilaiden ennustetta, elvytyksen aikaista hoitoa sekä hoitoa sairaalassa onnistuneen elvytyksen jälkeen. Julkaisut

Lasse Raatiniemen tutkimusaiheena oli vakavat vammautumiset Pohjois-Suomessa. Raatiniemi työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoidon apulaisylilääkärinä sekä ensihoitolääkärinä FinnHEMS 50:ssa Oulussa. FinnHEMS-tutkijana hän työskenteli keväällä ja syksyllä 2016 viimeistellen vakavia vammautumisia käsittelevää väitöskirjaansa. Raatiniemi väitteli syksyllä 2016 aiheenaan ”Vakavat vammautumiset Pohjois-Suomessa”. Julkaisut

Milla Jousen tutkimusaiheena on intraosseaalinäytteiden analysointi vierihoidossa. Milla Jousi on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka on työskennellyt Vantaan FH10-lääkärihelikopterissa vuodesta 2006. Virkatyökseen hän toimii Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden ensihoidon vastuulääkärinä. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti syksyllä 2016. Milla Jousen väitöskirjatutkimuksessa selvitetään, voiko intraosseaaliyhteyden laitossa otettua hukkaverta analysoida vierianalysaattorilla ensihoitotilanteessa. Julkaisut

Jari Kalliomäen tutkimusaiheena on peruselintoimintohäiriöiden esiintyvyys ensihoidossa. Jari Kalliomäki on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän työskentelee ensihoidon ja tehohoidon lääkärinä TAYS:ssa ja oli FinnHEMS-tutkijana 2016-2017. Jari Kalliomäen väitöskirjaprojektissa selvitetään elintoimintahäiriöiden esiintyvyyttä ensihoidossa sekä sitä, kuinka ne ennustavat mahdollista tehohoitoa sairaalassa.

Ilkka Pulkkisen tutkimusaiheena oli jäätävän lentosään vaikutus HEMS-toiminnassa. Pulkkinen työskentelee HEMS-ensihoitajana FH51-lääkintähelikopterissa. Koulutukseltaan hän on ensihoitaja (YAMK – ensihoitopalvelujen johtaminen ja kehittäminen) sekä pelastajakurssin suorittanut palomies. FinnHEMS-tutkijana hän työskenteli vaihtelevasti vuoden 2016 lopusta vuoden 2018 kevääseen. Ilkka Pulkkisen ja Jari Pirneksen tutkimushanke käsitteli jäätävän lentosään vaikutusta HEMS-toimintaan ja potilaiden ennusteeseen. Julkaisut

Piritta Setälän tutkimusaiheena ovat sairaalan ulkopuoliset elvytykset. Setälä on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, jolla on ensihoitolääketieteen erityispätevyys. Hän toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkärihelikopteriyksikön FinnHEMS 30:n vastuulääkärinä. Hän työskenteli FinnHEMS-tutkijana operatiivisen työnsä ohessa vuosina 2015 ja 2016. Piritta Setälän väitöskirjatutkimus käsittelee Pirkanmaan alueen sairaalan ulkopuolisen elvytyksen epidemiologiaa sekä elvytyksestä aiheutuvia vammoja. Julkaisut

Heidi Kangasniemen tutkimusaiheena on hoitolaitoksiin kohdistuvat ensihoitotehtävät. Kangasniemi on anestesiologian ja tehohoidon erikoistuva lääkäri. Hän on työskennellyt anestesiologian ja tehohoidon erikoistuvana lääkärinä TAYS:ssa  ja toimi FinnHEMS-tutkijana vuosina 2016-2018. Kangasniemen väitöskirjatutkimus käsittelee lääkäriyksikön vaikuttavuutta hoitolaitoksiin kohdistuvissa kiireellisissä ensihoitotehtävissä sekä hoidon etiikkaa ikääntyneiden potilaiden ensihoidossa. Julkaisut

Jani Paulinin tutkimusaiheena on ensihoitajien kuljettamatta jättämät potilaat. Jani Paulin on terveystieteiden maisteri ja toimii ensihoidon lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti vuoden 2018 alusta. Jani Paulinin lääketieteen väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan, mitä ensihoidon potilaille tapahtuu kuljettamattajättämispäätöksen jälkeen. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. kohdistuuko kuljettamatta jätettyihin potilaisiin uusia ensihoitotehtäviä tai hakeutuvatko he omatoimisesti terveydenhuollon piiriin.

Risto Viitasen tutkimusaiheena on propofolin  ja esketamiinin erot hemodynamiikassa, aivovammapotilaiden selvitymisessä ja NIRS-tutkimus aivovammapotilailla. Viitanen on anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän on tehnyt ensihoitotyötä FH10 lääkärihelikopterissa ja päivystää siellä edelleen. FinnHEMS-tutkijana hän työskentelee syksyllä 2018. Risto Viitasen väitöskirjatutkimuksessa selvitetään, onko propofolilla ja esketamiinilla eroa käytettäessä niitä RSI-induktion hypnoottina.

Anna Olkinuora on FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön projektipäällikkö. Anna Olkinuora on koulutukseltaan filosofian tohtori ja pedagogi, joka on väitellyt ranskan kielestä vuonna 2012. Ensihoidon pariin hän päätyi aloittaessaan vuonna 2015 työnsä T&K-yksikössä. Nykyään hän työskentelee sekä hallinnollisten tehtävien että varsinaisen tutkimustyön parissa tuoden hankkeisiin lääketieteen ulkopuolista näkökulmaa. Tutkimuksellisesti hänen kiinnostuksen kohteenaan on erityisesti ensihoidon järjestelmä- ja laatunäkökulmat.

Ilkka Virkkunen on FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tutkimusjohtaja. Ilkka Virkkunen on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän on väitellyt sairaalan ulkopuolisista elvytyksistä vuonna 2008. Hän toimi ensihoidon vastuulääkärinä Peijaksen ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla ennen siirtymistään Taysin Ensihoitokeskuksen käynnistämishankkeeseen projektipäälliköksi ja edelleen apulaisylilääkäriksi. T&K -yksikössä hän aloitti joulukuussa 2014. Tutkimuksellisesti hänen kiinnostuksensa suuntautuu pääasiassa ensihoitopalvelun, elvytysten ja aivovammojen tutkimukseen.

Jukka Pappinen toimii FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön asiantuntijana. Jukka Pappinen on koulutukseltaan terveystieteen maisteri. Hänellä on myös ammatilliset tutkinnot terveydenhuollon ja tietotekniikan alalta. Pappinen on työskennellyt HEMS-toiminnan kehittämistehtävissä vuodesta 2010 alkaen, aluksi valmisteluhankkeessa ja FinnHEMS:ssa sen perustamisesta lähtien. Mielenkiinnon kohteita ovat ensihoito- ja päivystyspalvelujärjestelmään liittyvät kysymykset, kuten palvelujen saatavuus, palvelutarpeen ajallinen ja alueellinen ennustaminen sekä paikkatietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa.

Päivi Laukkanen-Nevala toimii FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tilastotieteen asiantuntijana. Päivi Laukkanen-Nevala on koulutukseltaan filosofian tohtori, joka on väitellyt kansanterveystieteen alalta vuonna 2012. Hän aloitti T&K-yksikössä vuonna 2015. Tutkimushankkeiden tiedonkeruun suunnittelu, erilaiset tilastoanalyysit ja tulosten tulkinta ovat työtehtävien keskiössä. Hänen innostuksen kohteenaan ovat tieteelliseen julkaisemiseen liittyen tilastografiikka ja tutkimusartikkelien kirjoittamistavan laadullinen kehittäminen. Ensihoitoon liittyvän tutkimuksen myötä hän on enenevässä määrin kiinnostunut spatiaalisista tilastollisista malleista.

Anssi Saviluoto aloitti väitöstutkimuksensa FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikössä kesällä 2019 HEMS-toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen keskittyvässä tutkimushankkeessa. Hänen väitöskirjansa aiheena on lääkäriyksikön suorittamat toimenpiteet. Saviluoto on taustaltaan ensihoitaja, ja lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui 2019. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkimustyön ohella akuuttilääketieteen erikoistuvan tehtävissä. Saviluodon tutkimuksessa selvitetään lääkäristä riippuvien tekijöiden vaikutusta toimenpiteiden suorittamiseen ja toimenpiteiden vaikutusta potilaan ennusteeseen.

Janne Eerolan tutkimusaiheena on lääkärihelikopterin toteuttama lasten ensihoito. Janne Eerola on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hänellä on ensihoitolääkärin kokemusta Vantaan FH10-lääkärihelikopterista sekä Päijät-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan lääkäriyksiköistä. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti joulukuussa 2017. Janne Eerolan väitöskirjatutkimuksessa selvitetään lääkärihelikopterin toteuttaman lasten ensihoidon etiologiaa, ensihoidollisia toimenpiteitä ja hoidon arvioitua hyötyä potilaille.    

Jouni Nurmi aloitti vuonna 2019 FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikössä hankejohtajana laajassa HEMS-toiminnan arviointiin ja kehittämiseen tähtäävässä tutkimushankkeessa. Hanke jakaantuu kahteen tutkimuskokonaisuuteen: aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa kartoittavaan BOPRA-tutkimukseen sekä HEMS-toiminta Suomessa -tutkimuskokonaisuuteen. Nurmi on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri sekä kokeellisen ensihoitolääketieteen dosentti. Hän työskentelee tutkimuksen lisäksi ensihoitolääkärinä Vantaan FH10-lääkärihelikopterissa ja ohjaa useita ensihoitolääketieteellisiä väitöskirjoja. Julkaisut

Johannes Björkman aloitti väitöstutkimuksensa FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikössä kesällä 2019 HEMS-toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen keskittyvässä tutkimushankkeessa. Taustaltaan Björkman on anestesialääkäri ja operatiivisesta HEMS-toiminnasta hänellä on kokemusta FinnHEMS 10 tukikohdan ensihoitolääkärinä. Björkmanin tutkimus paneutuu erityisesti potilaiden ennusteeseen sekä vammapotilaiden erityispiirteisiin.