Tutkijat


FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tutkijalähtöiset ensihoidon tutkimusprojektit

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö tukee rahoituksella erilaisia ensihoidon tutkimus- ja kehitysprojekteja.
Yksikössä työskentelee vaihteleva määrä määräaikaisia projektitutkijoita.

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikössä työskentelee neljä vakituista työntekijää. Lisäksi yksikölle työskentelee kaksi osa-aikaista työntekijää FinnHEMS-tehtävätietokannan sekä ICT-tukitoimintojen parissa.


Tutkijat

Tutkijat
Oma henkilöstö
Aiemmat tutkijat

Jouni Nurmen tutkimusaiheena oli ensihoidon aikaisen anestesian kehittäminen. Jouni Nurmi on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri sekä kokeellisen ensihoitolääketieteen dosentti. Hän työskentelee ensihoitolääkärinä Vantaan FH10-lääkärihelikopterissa sekä HYKS Akuutin opetuksen ja tutkimuksen vastuulääkärinä ohjaten useita ensihoitolääketieteellisiä väitöskirjoja. Jouni Nurmi työskenteli FinnHEMS-tutkijana vuonna 2016 tutkimushankkeensa parissa, joka käsitteli ensihoidon aikaisen anestesian potilasturvallisuuden ja menetelmien kehittämistä.

Jenna Uusitalon tutkimusaiheena oli ensihoito eurooppalaisena ja kansainvälisenä ihmisoikeusnormina. Jenna Uusitalo on kansainväliseen ja EU-oikeuteen erikoistunut oikeustieteen maisteri. Jenna Uusitalo teki väitöskirjaansa Helsingin Yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan FinnHEMS-tutkijana syksyn 2016 ajan. Väitöskirjan aiheena on ensihoito eurooppalaisena ja kansainvälisenä ihmisoikeusnormina. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ensihoidon hoitokäytäntöjen ja lääketieteellisten tutkimustulosten hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädännön valmistelussa.

Lasse Raatiniemen tutkimusaiheena oli vakavat vammautumiset Pohjois-Suomessa. Lasse Raatiniemi työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoidon apulaisylilääkärinä sekä ensihoitolääkärinä FinnHEMS 50:ssa Oulussa. FinnHEMS-tutkijana hän työskenteli keväällä ja syksyllä 2016 viimeistellen vakavia vammautumisia käsittelevää väitöskirjaansa. Raatiniemi väitteli syksyllä 2016 aiheenaan ”Vakavat vammautumiset Pohjois-Suomessa”. Julkaisut

Jari Kalliomäen tutkimusaiheena on peruselintoimintohäiriöiden esiintyvyys ensihoidossa. Jari Kalliomäki on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän työskentelee ensihoidon ja tehohoidon lääkärinä TAYS:ssa ja oli FinnHEMS-tutkijana 2016-2017. Jari Kalliomäen väitöskirjaprojektissa selvitetään elintoimintahäiriöiden esiintyvyyttä ensihoidossa sekä sitä, kuinka ne ennustavat mahdollista tehohoitoa sairaalassa.

Anna Olkinuora on FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön projektipäällikkö. Anna Olkinuora on koulutukseltaan filosofian tohtori ja pedagogi, joka on väitellyt ranskan kielestä vuonna 2012. Ensihoidon pariin hän päätyi aloittaessaan vuonna 2015 työnsä T&K-yksikössä. Nykyään hän työskentelee sekä hallinnollisten tehtävien että varsinaisen tutkimustyön parissa tuoden hankkeisiin lääketieteen ulkopuolista näkökulmaa. Tutkimuksellisesti hänen kiinnostuksen kohteenaan on erityisesti ensihoidon järjestelmä- ja laatunäkökulmat.

Ilkka Virkkunen on FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tutkimusjohtaja. Ilkka Virkkunen on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän on väitellyt sairaalan ulkopuolisista elvytyksistä vuonna 2008. Hän toimi ensihoidon vastuulääkärinä Peijaksen ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla ennen siirtymistään Taysin Ensihoitokeskuksen käynnistämishankkeeseen projektipäälliköksi ja edelleen apulaisylilääkäriksi. T&K -yksikössä hän aloitti joulukuussa 2014. Tutkimuksellisesti hänen kiinnostuksensa suuntautuu pääasiassa ensihoitopalvelun, elvytysten ja aivovammojen tutkimukseen.

Jukka Pappinen toimii FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön asiantuntijana. Jukka Pappinen on koulutukseltaan terveystieteen maisteri. Hänellä on myös ammatilliset tutkinnot terveydenhuollon ja tietotekniikan alalta. Pappinen on työskennellyt HEMS-toiminnan kehittämistehtävissä vuodesta 2010 alkaen, aluksi valmisteluhankkeessa ja FinnHEMS:ssa sen perustamisesta lähtien. Mielenkiinnon kohteita ovat ensihoito- ja päivystyspalvelujärjestelmään liittyvät kysymykset, kuten palvelujen saatavuus, palvelutarpeen ajallinen ja alueellinen ennustaminen sekä paikkatietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa.

Päivi Laukkanen-Nevala toimii FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tilastotieteen asiantuntijana. Päivi Laukkanen-Nevala on koulutukseltaan filosofian tohtori, joka on väitellyt kansanterveystieteen alalta vuonna 2012. Hän aloitti T&K-yksikössä vuonna 2015. Tutkimushankkeiden tiedonkeruun suunnittelu, erilaiset tilastoanalyysit ja tulosten tulkinta ovat työtehtävien keskiössä. Hänen innostuksen kohteenaan ovat tieteelliseen julkaisemiseen liittyen tilastografiikka ja tutkimusartikkelien kirjoittamistavan laadullinen kehittäminen. Ensihoitoon liittyvän tutkimuksen myötä hän on enenevässä määrin kiinnostunut spatiaalisista tilastollisista malleista.

Milla Jousen tutkimusaiheena on intraosseaalinäytteiden analysointi vierihoidossa. Milla Jousi on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka on työskennellyt Vantaan FH10-lääkärihelikopterissa vuodesta 2006. Virkatyökseen hän toimii Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden ensihoidon vastuulääkärinä. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti syksyllä 2016. Milla Jousen väitöskirjatutkimuksessa selvitetään, voiko intraosseaaliyhteyden laitossa otettua hukkaverta analysoida vierianalysaattorilla ensihoitotilanteessa. Julkaisut

Heidi Kangasniemen tutkimusaiheena on hoitolaitoksiin kohdistuvat ensihoitotehtävät. Heidi Kangasniemi on anestesiologian ja tehohoidon erikoistuva lääkäri. Heidi Kangasniemi on työskennellyt anestesiologian ja tehohoidon erikoistuvana lääkärinä TAYS:ssa, ja hän aloitti FinnHEMS-tutkijana joulukuussa 2016. Heidi Kangasniemen väitöskirjatutkimus käsittelee lääkäriyksikön vaikuttavuutta hoitolaitoksiin kohdistuvissa kiireellisissä ensihoitotehtävissä sekä hoidon etiikkaa ikääntyneiden potilaiden ensihoidossa.

Jelena Oulasvirran tutkimusaiheena on lapsiin ja nuoriin kohdistuvat sairaalan ulkopuoliset ensihoitotehtävät Helsingissä. Jelena Oulasvirta on Töölön sairaalassa työskentelevä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. FinnHEMS -tutkijana hän aloitti vuoden 2018 alusta. Jelena Oulasvirran väitöskirjatutkimuksessa selvitetään lasten kuljettamattajättämispäätösten turvallisuutta, lasten hengitysvaikeuden hoitoa kentällä, lasten sokeritasapainon häiriöiden esiintyvyyttä sekä imeväisten hätätilanteita ensihoidossa.

Jari Pirneksen tutkimusaiheena on jäätävän lentosään vaikutus HEMS-toiminnassa. Jari Pirnes on anestesiologian ja tehohoidon erikoistuva lääkäri. Aiemmin hän on työskennellyt pitkään Lapin lääkintähelikopterissa ensihoitajana ja FinnHEMS-tutkijana hän aloitti marraskuussa 2016. Jari Pirneksen ja Ilkka Pulkkisen tutkimushanke käsittelee jäätävän lentosään vaikutusta HEMS-toimintaan ja potilaiden ennusteeseen.

Ilkka Pulkkisen tutkimusaiheena on jäätävän lentosään vaikutus HEMS-toiminnassa. Ilkka Pulkkinen työskentelee HEMS – ensihoitajana FH51-lääkintähelikopterissa. Koulutukseltaan hän on ensihoitaja (YAMK – ensihoitopalvelujen johtaminen ja kehittäminen) sekä pelastajakurssin suorittanut palomies. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti marraskuussa 2016. Ilkka Pulkkisen ja Jari Pirneksen tutkimushanke käsittelee jäätävän lentosään vaikutusta HEMS-toimintaan ja potilaiden ennusteeseen.

Toni Pakkasen tutkimusaiheena on lääkäriyksiköiden vaikuttavuus aivovammapotilailla. Toni Pakkanen on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja päivystävä ensihoitolääkäri Pirkkalan FH30-tukikohdassa. FinnHEMS-tutkijana hän työskenteli väitöskirjansa parissa syksystä 2015 kevääseen 2016. Kliinisen työjakson jälkeen hän palaa FinnHEMSille tutkijaksi syksyllä 2017 jatkorahoituksen turvin. Toni Pakkasen väitöskirjatutkimuksessa selvitetään lääkäriyksikön vaikuttavuutta aivovammapotilaan ensihoitoon ja ennusteeseen. Julkaisut

Sini Saarisen tutkimusaiheena on pulssittomasta rytmistä elvytetyt potilaat. Sini Saarinen on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän työskentelee ensihoitolääkärinä FH 30:ssa Tampereella ja aloitti FinnHEMS-tutkijana keväällä 2017. Sinin väitöskirjatutkimus käsittelee pulssittomasta rytmistä elvytettyjen potilaiden ennustetta, elvytyksen aikaista hoitoa sekä hoitoa sairaalassa onnistuneen elvytyksen jälkeen.

Janne Eerolan tutkimusaiheena on lääkärihelikopterin toteuttama lasten ensihoito. Janne Eerola on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hänellä on ensihoitolääkärin kokemusta Vantaan FH10-lääkärihelikopterista sekä Päijät-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan lääkäriyksiköistä. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti joulukuussa 2017. Janne Eerolan väitöskirjatutkimuksessa selvitetään lääkärihelikopterin toteuttaman lasten ensihoidon etiologiaa, ensihoidollisia toimenpiteitä ja hoidon arvioitua hyötyä potilaille.    

Jani Paulinin tutkimusaiheena on ensihoitajien kuljettamatta jättämät potilaat. Jani Paulin on terveystieteiden maisteri ja toimii ensihoidon lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti vuoden 2018 alusta. Jani Paulinin lääketieteen väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan, mitä ensihoidon potilaille tapahtuu kuljettamattajättämispäätöksen jälkeen. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. kohdistuuko kuljettamatta jätettyihin potilaisiin uusia ensihoitotehtäviä tai hakeutuvatko he omatoimisesti terveydenhuollon piiriin.