Suomalaisten luotto lääkärihelikoptereihin on lähes sataprosenttinen 

Suomalaiset pitävät lääkärihelikoptereita tärkeänä osana ensihoitoa, sillä niiden avulla turvataan hoitoon pääsyn nopeus ja lääkäritasoinen hoito jo tapahtuma- tai onnettomuuspaikalla. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen FinnHEMSille kesällä 2022 tekemästä kyselytutkimuksesta.  

Tarvitaanko Suomessa lääkärihelikoptereita? Kun suomalaisilta kysytään, vastaus on 97-prosenttisesti kyllä. Lähes kaikki Taloustutkimuksen FinnHEMSille tekemän tutkimuksen vastaajista arvioivat lääkärihelikopterit tarpeellisiksi ja niiden jatkon välttämättömäksi. Myönteinen suhtautuminen korostui naisten ja yli 50-vuotiaiden ryhmissä. 

Lääkärihelikopterien merkittävyys osana suomalaista ensihoitoa näkyy vastaajien mukaan siinä, että hoitoonpääsy on helikopterien ansiosta nopeampaa ja lääkäritasoinen ensihoito voidaan aloittaa heti potilaan luona. 

Lääkärihelikoptereilla nähdään olevan myös suomalaisia tasa-arvoistava merkitys. Niiden ansiosta nopeasta lääkäritasoisesta ensihoidosta pääsevät osalliseksi myös haja-asutusalueiden asukkaat. Lääkärihelikoptereiden olemassaoloa puoltaa vastaajien mukaan myös se, että nopea ensihoidon aloitus lyhentää toipumis- ja kuntoutumisaikaa. Vain neljä prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lääkärihelikopterit eivät tuo ensihoitoon mitään lisäarvoa. 

Valtion varoin rahoitettavan lääkärihelikopteritoiminnan olemassaoloa ei myöskään sen tuottaman arvon vuoksi kyseenalaisteta. Vastaajista 94 prosenttia piti toimintaa vähintäänkin siihen käytetyn rahan arvoisena.

Kansalaisten näkemykset lääkärihelikopteritoiminnasta -tutkimus 

  • 97 % suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan lääkärihelikoptereita. 
  • 87 % kokee, että lääkärihelikopterit lisäävät heidän turvallisuuden tunnettaan. 
  • 94 % pitää toimintaa vähintään kustannusten arvoisena.  
  • 67 % mielestä tulisi säätää laki takaamaan toiminnan jatkuvuus osana terveydenhoitoon kuuluvaa kiireellistä ensihoitoa koko maassa. 

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa elokuussa 2022, ja siihen osallistui 1 130 mannersuomalaista iältään 16–79-vuotiasta henkilöä. Edellisen kerran kansalaisten käsityksiä lääkärihelikopteritoiminnasta tutkittiin vuonna 2018, jolloin tulokset olivat hyvin samankaltaisia.