Tutkimus: Suomalaisten luotto lääkärihelikoptereihin säilyy vuodesta toiseen – kansalaisille toiminta edustaa tasa-arvoisuutta ja turvallisuutta

Lääkärihelikoptereita pidetään edelleen tärkeänä osana ensihoitoa, sillä niiden avulla turvataan hoitoon pääsyn nopeus ja lääkäritasoinen hoito jo onnettomuuspaikalla. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen FinnHEMSille tekemästä tuoreesta tutkimuksesta.

Tarvitaanko Suomessa lääkärihelikoptereita? Kun suomalaisilta kysytään, vastaus on 97-prosenttisesti kyllä. Lähes kaikki Taloustutkimuksen FinnHEMSille tekemän tutkimuksen vastaajista arvioivat lääkärihelikopterit tarpeellisiksi ja niiden jatkon välttämättömäksi. Myönteinen suhtautuminen korostui naisten ja yli 50-vuotiaiden ryhmissä.

Lääkärihelikopteripalvelua tuottaa valtionyhtiöksi vuonna 2020 muuttunut FinnHEMS yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. FinnHEMS toimii valtakunnallisesti kuudesta tukikohdasta ja lääkäri- ja lääkintähelikopterit tavoittavat 70 prosenttia suomalaisista 30 minuutin sisällä hälytyksestä. Pian entistä suurempi osa suomalaisista tulee lääkärihelikopteripalvelun piiriin, kun uusi tukikohta avataan Seinäjoelle.

Tärkeää saada lääkäritasoinen hoito potilaan luo

Lääkärihelikopterien merkittävyys osana suomalaista ensihoitoa näkyy vastaajien mukaan siinä, että hoitoonpääsy on kopterien ansiosta nopeampaa ja lääkäritasoinen ensihoito voidaan aloittaa heti kohdattaessa potilas. 

Lääkärihelikoptereilla nähdään olevan myös suomalaisia tasa-arvoistava merkitys. Niiden ansiosta nopeasta lääkäritasoisesta ensihoidosta pääsevät osalliseksi myös haja-asutusalueiden asukkaat. Lääkärihelikoptereiden olemassaoloa puoltaa vastaajien mukaan myös se, että nopea ensihoidon aloitus lyhentää toipumis- ja kuntoutumisaikaa. Vain neljä prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lääkärihelikopterit eivät tuo ensihoitoon mitään lisäarvoa.

Vähintään kustannusten arvoista

Valtion varoin rahoitettavan lääkärihelikopteritoiminnan olemassaoloa ei myöskään sen tuottaman arvon vuoksi epäillä. Vastaajista 94 prosenttia piti toimintaa vähintäänkin siihen käytetyn rahan arvoisena. Valtio rahoittaa FinnHEMSiä 33 miljoonalla eurolla tänä vuonna.

Vastaajilla on kuitenkin tutkimuksen mukaan huoli terveyspalveluiden laadun ja saatavuuden heikkenemisestä. Peräti 97 prosenttia vastaajista näkee uhkia ensihoidon hyvälle toteutumiselle jatkossa koko Suomessa. Enemmistö myös uskoo kustannussäästöjen heikentävän ensihoitoa, välimatkojen hoitoon pitenevän ja avun saannin hidastuvan sekä ensihoidon eriarvoistuvan.

POIMINTOJA TUTKIMUKSESTA

  • 97 % (2018: 99 %) suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan lääkärihelikoptereita.
  • 87 % (89 %) kokee, että lääkärihelikopterit lisäävät heidän turvallisuuden tunnettaan.
  • 94 % pitää toimintaa vähintään kustannusten arvoisena. 
  • 67 % (85 %) mielestä tulisi säätää laki takaamaan toiminnan jatkuvuus osana terveydenhoitoon kuuluvaa kiireellistä ensihoitoa koko maassa.
  • 66 % (65 %) uskoo julkisten terveyspalvelujen laadun heikkenevän lähivuosina. Eniten epäilijöitä löytyy 35–64-vuotiaista, 16–24-vuotiaat nuoret ovat luottavaisimpia.
  • 37 % (36 %) suomalaisista tuntee tai tietää jonkun, joka on saanut lääkärihelikopterilta apua.

Kansalaisten näkemykset lääkärihelikopteritoiminnasta,
Taloustutkimus 2022

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa elokuussa 2022, ja siihen osallistui 1 130 henkilöä. Vastaajat olivat 16–79-vuotiaita mannersuomalaisia. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta noin ± 2,5 prosenttiyksikköä. Tutkimus toteutettiin FinnHEMSin toimeksiannosta. Edellisen kerran kansalaisten käsityksiä lääkärihelikopteritoiminnasta tutkittiin vuonna 2018. 

Lisätietoja ja tutkimuksen infopaketin pyynnöt:

Tiina Koutajoki, viestintäpäällikkö, FinnHEMS Oy

tiina.koutajoki@finnhems.fi, p. 0400 415 635