Usein kysytyt kysymykset HCM-rekrytoinnista

 1. Millainen peruskoulutus HCM:llä pitää olla?
 2. Millaista työkokemusta edellytetään?
 3. Voiko palomies-pelastaja päästä HCM:ksi?
 4. Montako HCM:ää on Suomessa? Montako per tukikohta?
 5. Millaiset työvuorot HCM:llä on?
 6. Millaisessa tiimissä HCM työskentelee?
 7. Mitä lentotoimintaan liittyviä lisävaateita työhön liittyy?
 8. Millaista kielitaitoa HCM:ltä vaaditaan?
 9. Millaisia riskejä HCM:n työssä on?
 10. Paljonko HCM saa palkkaa?
 11. Vaatiiko työ tukikohtapaikkakunnalla asumista?
 12. Onko mahdollista vaihtaa työpaikkaa tukikohdasta toiseen? Voinko hakea nyt Seinäjoelle ja vaihtaa muuhun tukikohtaan?
 13. Millainen valintaprosessi on? Miten hakijat testataan?
 14. Voinko suorittaa FireFit-testin oman työantajani (pelastustoimi) testausjärjestelmässä? Kelpaako sopimuspalokunnan kautta tehty testi?
 15. Millaisen perehdytyksen uusi HCM saa?
 16. Takaako koulutukseen pääsy työpaikan FinnHEMSin tukikohdassa?
 17. Onko HCM:inä naisia? Onko naisilla rekrytoinnissa samat fysiikkavaatimukset kuin miehillä?
 18. Mikä on HCM:n eläkeikä?
 19. Paljonko rekrytoinnissa on tyypillisesti hakijoita? Montako nyt valitaan koulutukseen?
 20. Mitkä tekijät voisivat estää palkkaamisen?
Millainen peruskoulutus HCM:llä pitää olla? 

HCM:ltä vaaditaan ensihoitaja AMK tai SH AMK ja 30 op ensihoidon suuntaavat opinnot 

Millaista työkokemusta edellytetään? 

Hoitotason ambulanssista vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus ns. hoitotason velvoittein sekä kokonaisuudessaan viiden (5) vuoden päätoiminen työkokemus akuuttihoitotyöstä. 

Voiko palomies-pelastaja päästä HCM:ksi? 

Pelkkä pelastajatutkinto ei riitä pätevyydeksi uusiin tukikohtiin. Lisäksi tarvitaan tuo hoitotason ensihoitajana työskentelemiseen vaadittava tutkinto ja työkokemus. Hyväksyttävä työkokemus voi toki olla kertynyt pelastajan ja hoitotason ensihoitajan yhdistelmäroolia tehdessä alueellisessa pelastuslaitoksessa.  

HEMS-pelastaja -nimikkeellä työskentelee kahdessa tukikohdassa alalla jo pitkään olleita HCM-roolia tehneitä henkilöitä. HEMS-pelastajan nimikkeellä oleviin työtehtäviin ei kuitenkaan enää rekrytoida uusia henkilöitä. Kaikki uudet viime vuosina HCM-rooliin tulleet henkilöt ovat suorittaneet ensihoitajan AMK-tutkinnon. Kelpoisuusvaatimukset lääkäriyksikössä työskentelyyn määrittävät sairaanhoitopiirit. 

Montako HCM:ää on Suomessa? Montako per tukikohta? 

Tukikohdan arki pyörii 6–7 HCM:llä eli Suomessa työskentelee yhteensä reilut 40 HCM:ää.  

Millaiset työvuorot HCM:llä on? 

Operatiiviset HEMS-päivystykset ovat tyypillisesti 24 tunnin työvuoroja, joissa aktiivityötä ja kertynyttä lepoaikaa seurataan miltei reaaliaikaisesti. Työsuojelun poikkeuslupa mahdollistaa myös harvemmin toteutuvat 48 tunnin työvuorot. Tällöin työvuoron aikaista lepoaikaa pitää kertyä enemmän. Työvuorojen jälkeistä lepoaikaa sekä vuosittaisia työtunteja säätelevät viranomaismääräykset. 

Millaisessa tiimissä HCM työskentelee? 

Operatiivisen vuorotyön lisäksi HCM-roolia tekevillä HEMS-ensihoitajilla on jatkuvaa ylläpitokoulutusta sekä lentotoiminnan että ensihoidon vaatimuksista johtuen. Koulutuksen määrä on vuodesta riippuen 20–30 koulutuspäivää. Työaika on yhdistelmä operatiivista HEMS-työtä ja kouluttautumista ilmailun ja ensihoitotyön osa-alueisiin. Jonkin verran koulutusta saadaan etänä. Osa koulutuksista tapahtuu eri puolella Suomea sekä osin ulkomailla. Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja poissaoloja kotoa tulee säännöllisesti. 

Vantaan, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun yksiköissä helikopterin miehistö koostuu lääkäristä, HCM:stä eli lentoavustajasta ja lentäjästä. Rovaniemellä miehistössä on kahden lentäjän lisäksi kaksi ensihoitajaa. Koko toiminnan tukena ovat hallinnon ammattilaiset Vantaalla. Lisää HEMS-tiimistä voit lukea esimerkiksi artikkelista HEMS-tiimi toimii saumattomasti. Kannattaa tutustua myös FinnHEMSin Youtube-kanavalla olevaan videosarjaan lääkärihelikopteritoiminnan ja tukikohtien arjesta.

Mitä lentotoimintaan liittyviä lisävaateita työhön liittyy?  

HCM:n rooli (Hems Crew Member) tarkoittaa määräysmaailmallisesti ohjaamomiehistön jäsenenä toimimista. HEMS-ensihoitaja istuu lennon aikana helikopterin ohjaamossa edessä lentäjän viereisellä penkillä ns. perämiehen roolissa. Hän avustaa muun muassa lentosuunnistuksessa ja valvoo osaltaan lennon tilaa ja turvallisuutta sekä seuraa mittareita lennon aikana. Lentäjällä on helikopterin ohjaimet ja hän toimii lennon aikana ilma-aluksen päällikkönä sekä tekee lopulliset päätökset. HCM:n yhtenä tehtävänä on kuitenkin valvoa lentäjän toimintaa ja tehtyjä ratkaisuja. 

HCM:n roolissa työskentelevä HEMS-ensihoitaja joutuu opiskelemaan ja kertaamaan käytettävän helikopterityypin teknisiä järjestelmiä käytännössä yhtä paljon kuin lentäjä. Ongelmanratkaisu teknisissä vikatilanteissa lennon aikana vaatii kahdet aivot ja hätätilanne- ja tarkastuslistojen lukeminen lennon eri vaiheissa on HCM:n vastuulla lentäjän keskittyessä lentämiseen. 

HCM:n ammatti on siis pitkälti myös tekninen ammatti, jossa tarvitaan kiinnostusta tekniikkaan ja teknologiaan. Helikopterin teknisiä järjestelmiä opiskellaan ja kerrataan joka vuosi pääosin tietokonepohjaisina paketteina ja testejä on aina koulutuspakettien jälkeen opituista aihekokonaisuuksista. HCM-roolia tekevällä HEMS-ensihoitajalla on tällä hetkellä pelkästään ilmailuun liittyviä kokonaisuuksia tai kelpoisuuksia opiskeltavana tai tentittävänä noin 30 aihepiiriä. 
 

Millaista kielitaitoa HCM:ltä vaaditaan? 

HCM:n työhön aikovan ensihoitajan pitää varautua opiskelemaan teknisiä kokonaisuuksia, jatkuvasti kehittämään ja testaamaan osaamistaan englanniksi sekä ilmailun että ensihoitotyön kokonaisuuksissa. 

Englanti on käytännössä kaikkien oppimateriaalien ja opetuspakettien kieli ilmailussa ja pitkälti myös ensihoitoalan lääketieteellisissä julkaisuissa ja oppimateriaaleissa. Lentämisen tarkistuslistojen lukeminen tapahtuu ilmailussa englanniksi. Englannin osaaminen on tärkeää ohjaamotyöskentelyssä siis myös suullisen kielitaidon suhteen. Ilmailun ja tekniikan englannin oppiminen nykyisen kielitaidon päälle alkaa jo perehdytyskurssilla ja jatkuu koko työuran ajan. 

HCM:llä tulee olla kyky pärjätä ensihoitotilanteessa myös ruotsiksi tai hänen tulee sitoutua ensihoitotyön ruotsin opiskeluun. 

Millaisia riskejä HCM:n työssä on? 

Kaiken toiminnan keskiössä on ensihoidollisesti hätätilapotilas, mutta koko HEMS-toimintaa määrittää perusarvona turvallisuus. Hätätilapotilaan tavoittaminen ei kuitenkaan mene prioriteettina turvallisuuden edelle. HEMS-työssä on lentoturvallisuutta, työturvallisuutta, liikenneturvallisuutta ja potilasturvallisuutta. HEMS-työn riskien hallinta vaatii koko tiimiltä sitoutumista yhteiseen turvallisuuskulttuuriin ja samalla myös pettymysten sietokykyä: potilasta autettaessakaan ei auttajien tai sivullisten turvallisuus saa vaarantua. Turvallinen lentäminen perustuu kommunikaatioon ja kykyyn hallita helikopterin tekniset ominaisuudet vallitsevassa säätilassa.

HCM:n työ on vaativaa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Riskejä minimoidaan standardoimalla toimintaa ja hyvällä harjoittelulla. HEMS-ura onkin jatkuvaa opiskelua ja harjoittelua sekä osaamisen todentamista teoriakokeissa tai käytännön suoritteina.

Paljonko HCM saa palkkaa? 

Työuran alussa HCM:n palkkataso noudattaa keskimääräistä ensihoitajan kokonaispalkkaa ja on noin 4000 euroa/kk. Alan yhteisiä työehtoja kehitetään parhaillaan, joten tarkka palkkataso selviää myöhemmin.

Vaatiiko työ tukikohtapaikkakunnalla asumista?  

Työn tekeminen toisella paikkakunnalla asuen onnistuu, kuten muissakin ensihoidon työtehtävissä. Työvuorot ovat pääsääntöisesti 24 tunnin pituisia ja niitä seuraa aina pidempi vapaajakso. Työtehtävässä on kuitenkin paljon fyysistä läsnäoloa vaativia koulutuspäiviä sekä tukikohtapaikkakunnalla että muualla Suomessa. Helikopterityypistä riippuen simulaattoriharjoituksia on myös ulkomailla. Matkustusvalmius koti- ja ulkomailla on edellytyksenä tehtävässä toimimiselle.  

Pitkämatkalaisia saattaa tulla tukikohtiin myös työvuoroa edeltävinä iltoina jo valmiiksi. Työvuoron aikaisen vireystilan suhteen on kuitenkin toivottavaa, että työmatka on kohtuullinen ja riittävästä unesta huolehditaan työmatkan pituudesta riippumatta. 

Onko HCM-miehistön mahdollista vaihtaa tukikohdasta toiseen? 

Tässä haussa pyritään täyttämään erityisesti avattavan Seinäjoen tukikohdan tarpeet. Uuden tukikohdan avautuessa tarve uudelle työvoimalle on noin kuusi ensihoitajaa, joille voi avautua mahdollisuus hakeutua muihinkin tukikohtiin sen hetkisen tarpeen mukaisesti. Mitään takuuta tukikohdan vaihtomahdollisuuteen ei kuitenkaan ole. 
  

Millainen valintakoe on? Miten hakijat testataan?

Valintaprosessi HCM:ksi on monivaiheinen ja sen tavoitteena on hakea parhaiten soveltuvat henkilöt työhön, jossa yhdistyvät ilmailun ohjaamotyöskentely ja ensihoidon lääkäriyksikkötyö.

Hakemusvaiheen jälkeenhakijat käyvät läpi neljä vaihetta: henkilöarviointia, soveltuvuustestejä ja haastatteluita. Jokainen vaihe on luonteeltaan karsiva eli osa hakijoista karsiutuu pois testitulosten perusteella. Hakijat saavat kehittävää palautetta arvioinnin eri vaiheissa. Kumppaninamme soveltuvuustestauksessa on Eezy Personnel.

Voinko suorittaa FireFit-testin oman työantajani (pelastustoimi) testausjärjestelmässä? Kelpaako sopimuspalokunnan kautta tehty testi?

Voit liittää työnantajaltasi saaman FireFit-todistuksesi hakuportaaliin. Huomioi, että jokaisesta osa-alueesta lihaskuntotestissä sekä submaksimaalisesta polkupyöräergometristä tulee saada vähintään luokan 3 tulos. Testitulos saa olla korkeintaan 8 kuukautta vanha. FinnHEMS tarkastaa testituloksen oikeellisuuden kaikilta testatuilta soveltuvuusarvioinnin loppuvaiheeseen päässeiltä hakijoilta.

Millaisen perehdytyksen uusi HCM saa? 

Tehtävään valituille järjestetään kahdeksan kuukauden teoriapainotteinen perehdytyskurssi, jonka aikana opiskellaan ilmailuammattiin liittyviä teoriaopintoja, muun muassa helikopterin tyyppiteoriaa, säädösmaailmaa, sääoppia, miehistöyhteistyötä ja simulaattorilentoharjoituksia. Lentämiseen liittyviä kokonaisuuksia ovat muun muassa mittarilentäminen, pimeänäkölaitteilla lentäminen ja tietysti perinteiseen visuaalilentämiseen liittyvä lentosuunnistus. 

Ensihoidon osa-alueita harjoitellaan teoria- ja simulaatioharjoituksilla sekä HEMS-työharjoittelun ohessa kaksi kuukautta kestävässä työharjoittelussa. Harjoittelu tapahtuu tukikohdissa lääkärihelikopterissa kokeneen HEMS-ensihoitajan ja muun HEMS-tiimin ohjauksessa.  Lentosimulaattoriharjoituksista osa saattaa tapahtua ulkomailla.  

Perehdytyskurssin aikana on paljon sekä teoriakokeita että näyttökokeita, joista tulee suoriutua hyväksytysti koulutuksessa jatkamiseksi. Perehdytyskurssille pääseminen ei kuitenkaan takaa vakituista työpaikkaa. Mikäli henkilö todetaan kurssin tai käytännön harjoittelun aikana epäsopivaksi HEMS-työn vaatimuksiin, keskeytetään koulutusputki perehdytettävän osalta. Työn luonteesta johtuen soveltumattomuus työhön saattaa ilmetä vasta käytännön työharjoittelussa. Lähtökohtana on aina pyrkimys siihen, että koulutukseen päässeet myös työllistyvät suoraan. 

Perehdytyskurssi on pääosin päivätyötä ensihoitajan peruspalkalla. Kesällä 2022 työharjoittelu tukikohdassa on päivystystyötä, josta maksetaan sen mukaiset lisät. 

Takaako koulutukseen pääsy työpaikan FinnHEMSin tukikohdassa?

Koulutusjakso antaa valmiudet itsenäiseen päivystystyöhön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet pääsevät aloittamaan HCM:nä ensisijaisesti uudessa Seinäjoen tukikohdassa syksyllä 2022 tai mahdollisesti muissa FinnHEMSin tukikohdissa. Kannattaa huomioida, että todellinen soveltuvuus lääkärihelikopterityöhön selviää vasta käytännön harjoittelussa kesällä 2022. Koulutuksessa ei ole tavoitteena pudottaa ketään pois, vaan tavoitteena on, että kaikki jatkavat HEMS-miehistön jäseniksi.

Onko HCM:inä naisia? Onko naisille samat fysiikkavaatimukset rekrytoinnissa kuin miehillä?  

Tällä hetkellä naisia on HCM:nä koko maassa vain yksi, joten toivomme, että naiset innostuvat hakeutumaan tähän rekrytointiprosessiin ja HCM:n ammattiin. Työn arki ja tehtävät ovat sukupuoleen katsomatta samat, joten rekrytoinnissakin vaatimukset ovat samat. 

Eläkeikä? 

HCM:t noudattavat yleistä eläkeikää. 

Paljonko on tyypillisesti hakijoita? Montako nyt valitaan koulutukseen? 

Nyt toteutettava uuden tukikohdan HCM-rekrytointi on oikeastaan ensimmäinen tällä tavoin toteutettava haku, joten tyypillistä hakijamäärää ei ole. Mielenkiinto alaa ja avautuvia paikkoja kohtaa on ollut suurta. Keväällä 2022 alkavaan koulutukseen valitaan 6–7 henkilöä. 

Mitkä tekijät voisivat estää palkkaamisen, mikäli hakija pääsee prosessin loppumetreille? Mikä voisi estää työllistymisen, jos pääsee koulutukseen asti? 

Kaikille loppuvaiheen hakijoille tehdään suppea turvallisuusselvitys ja ilmailulääkärin tarkastus, jossa hakijan tulee täyttää EASA:n eurooppalaisessa normistossa helikopterin ns. ei-ohjaavan perämiehen roolissa luokan 2 vaatimukset, jotka käsittävät muun muassa normaalit aistit ja terveydentilan vuorotyön suorittamiseen.

Rekrytointiprosessi on jo itsessään vaativa, mutta kannattaa huomioida, että todellinen soveltuvuus lääkärihelikopterityöhön selviää vasta käytännön harjoittelussa. Koulutuksessa ei kuitenkaan ole tavoitteena pudottaa ketään pois, vaan tavoitteena on, että kaikki jatkavat HEMS-miehistön jäseniksi.